Ruimtelijk advies en Milieuadvies

  • Bestemmingsplanwijziging
  • Ruimtelijke onderbouwing
  • Omgevingsvergunning bouwen/milieu
  • Natuurbeschermingswet (stikstofdepositie)
  • Natura 2000
  • IPPC
  • Milieueffectrapportage
  • Wet geurhinder veehouderij
  • Wet Geluidhinder (akoestiek) etc.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van wetten en regels waarmee u als ondernemer en particulier mee te maken heeft.

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij denken graag met u mee Kosten? Een eerste inventarisatie is kosteloos

Contact over advies

Mr. A.J. Spoelstra Omgevingsadviseur is reeds sinds 1999 actief als Omgevingsadviseur. Eerst onder de naam Pietersma en Spoelstra Ruimtelijke Ordening en Milieuadviseurs en thans onder eigen naam als consultant op het gebied van het omgevingsrecht. Veel werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd.

Daar waar nodig worden de noodzakelijke disciplines via deskundige contacten ingehuurd. Uw vaste aanspraakpunt blijft daarbij echter steeds mr. A.J. Spoelstra Omgevingsadviseur zodat u een totaalpakket via één aanpreekpunt en regisseur wordt aangeboden. Naast de inhoudelijke werkzaamheden ontzorgen wij u ook voor wat betreft het voortraject zoals overleg met ambtenaren en bestuurders, lobby bij gemeenteraden en Provinciale Staten, het indienen van complete aanvragen en eventueel indienen van bezwaar, beroep bij de Rechtbank en (hoger) beroep bij de Raad van State.

Onder Milieu-advies, Ruimtelijk advies en Algemene voorwaarden vindt u meer informatie over onze diensten.